เทศบาลตำบลกลางดง
กองช่าง

นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์
ผู้อำนวยการกองช่างหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างหัวหน้าฝ่ายการโยธานายช่างโยธาชำนาญงาน


นายพนม ฉวนฉาย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสุภาวดี ศรีชุมแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายลำพรวน สายทอง
คนงานทั่วไป


นายพชรกฤศ โผกรุด
คนงานทั่วไป


นายประมวล สวัสดี
คนสวน


นางสาวสุพรรษา กาด่านจาก
คนงานทั่วไป