เทศบาลตำบลกลางดง
กองคลัง

นางสาวมณีรัตน์ เชิดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพิทักษ์พงศ์ อู๋สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางชลิตษา พันชนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวดวงพร มีทา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวกนกวรรณ ฮวบกระโทก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


. .
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นายชัยณรงค์ หงษ์พฤกษ์
นายช่างสำรวจ


นางสาวสุภาพร สายวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายพงษ์พันธุ์ บุญญพันธุ์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)


นางสาวศศิธร กาด่านจาก
คนงานทั่วไป


นายฐณัท หวังศิริเวช
คนงานทั่วไป