เทศบาลตำบลกลางดง
คณะผู้บริหาร


นายประยูร ศรีวัฒนวงศ์
นายกเทศมนตรี / 092-8897445


นายเกรียงไกร ศรีวัฒนวงศ์
รองนายกเทศมนตรี / 081-6606423


นางจันดี สิงห์ประสาทพร
รองนายกเทศมนตรี / 095-9272526


นางมันธนา ฉัตรชัยกุลศิริ
เลขานุการนายกเทศมนตรี / 061-6646542


นายเล็ก กล่ำทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี / 084-0394620


นางอุษา ธรรมจักร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


นางสาวฐิรัฐฌภรณ์ วงศ์ขันตี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวมณีรัตน์ เชิดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางจิราภรณ์ อุ่นอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา