เทศบาลตำบลกลางดง
คณะผู้บริหาร


นายประยูร ศรีวัฒนวงศ์
นายกเทศมนตรี / 092-8897445


นายเกรียงไกร ศรีวัฒนวงศ์
รองนายกเทศมนตรี / 081-6606423


นางจันดี สิงห์ประสาทพร
รองนายกเทศมนตรี / 095-9272526


นางมันธนา ฉัตรชัยกุลศิริ
เลขานุการนายกเทศมนตรี / 061-6646542


นายเล็ก กล่ำทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี / 084-0394620


นางอุษา ธรรมจักร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล / 064-989-2329


นางสาวฐิรัฐฌภรณ์ วงศ์ขันตี
หัวหน้าสำนักปลัด / 081-7907593


นางสาวมณีรัตน์ เชิดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง / 095-6103422


นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง / 081-9779296


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา / 065-6818086