เทศบาลตำบลกลางดง
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวฐิรัฐฌภรณ์ วงศ์ขันตี
หัวหน้าสำนักปลัด

 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวปรียาวรรณ ชัยยะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุนารี ทำสวน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายโชคชัย อินทรักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวดวงกมล รอดเกลี้ยง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงปลูกกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายวาทะศิลป์ อภัยกาวี
นิติกรชำนาญการ


จ.อ.ณรงค์ชัย สละ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


. .
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นางสาวลัชชายา แท่นประยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวบริสุทธิ์ แป้สูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมพงศ์ สอนด้วง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)


นายมนตรี รักสุจริต
พนักงานขับรถดับเพลิง(ทักษะ)


นายวิทยา ใจมั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง(ทักษะ)


นายมนตรี พุ่มพนม
คนงานทั่วไป


นายณัฐพชรธนา คงดี
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง


นายจตุพร ขุนประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง


นายสิริชัย วงษ์สุวรรณ
พนักงานดับเพลิง


นายนิมิตร ทรงงาม
พนักงานดับเพลิง


นางสาวขจีวรรณ พิกุลทอง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอลงกรณ์ มงคลวรวิบูล
พนักงานดับเพลิง