เทศบาลตำบลกลางดง
หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าง
ปลัดเทศบาล


นางอุษา ธรรมจักร
รองปลัดเทศบาล


นางสาวฐิรัฐฌภรณ์ วงศ์ขันตี
หัวหน้าสำนักปลัด / 081-7907593


นางสาวมณีรัตน์ เชิดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง / 095-6103422


นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางจิราภรณ์ อุ่นอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม