เทศบาลตำบลกลางดง
หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าง
ปลัดเทศบาล


นางอุษา ธรรมจักร
รองปลัดเทศบาล / 064-989-2329


นางสาวฐิรัฐฌภรณ์ วงศ์ขันตี
หัวหน้าสำนักปลัด / 081-7907593


นางสาวมณีรัตน์ เชิดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง / 095-6103422


นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง / 081-9779296


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา / 065-6818086


นางสาวจันทร์ทิพย์ โกศิยะกุล
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม