เทศบาลตำบลกลางดง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายจักรกฤษณ์ ชูประเทศ
ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง


นายระเด่น เพ็งนวม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง


นางอุษา ธรรมจักร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกลางดง


นายสุวัตร กาด่านจาก
สมาชิกสภาเทศบาล


นายมนตรี ไตรอุโภค
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนิรันต์ เทพบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพูลทรัพย์ แจ้งสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวีรชาติ สุขสอน
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสุพรทิพย์ ใจมั่น
สมาชิกสภาเทศบาล


นายธงชัย สว่างอารมณ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายฤทธิ์รงค์ ผิดชอบ
สมาชิกสภาเทศบาล


นางปรานอม เหมประยูร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสายันต์ ทรงงาม
สมาชิกสภาเทศบาล