เทศบาลตำบลกลางดง
ข้อมูลอื่น ๆ


 จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกลางดง 10 ชุมชน

มีสนามกีฬา/ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 11 แห่ง ครบทุกชุมชน

ลำดับที่ สนามกีฬา/ลานกีฬาชุมชน
1

สนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกลางดง

2

ลานกีฬาชุมชนมิตรภาพ

3

ลานกีฬาชุมชนตลาดใน

4

ลานกีฬาชุมชนวัดกลางดง

5

ลานกีฬาชุมชนพรหมปกาศิต

6

ลานกีฬาชุมชนซับตะเคียน

7

ลานกีฬาชุมชนถนนโค้ง

8

ลานกีฬาชุมชนราชโด

9

ลานกีฬาชุมชนซับจำปา

10  

ลานกีฬาชุมชนชายเขา

11

ลานกีฬาชุมชนบ้านญาติสามัคคี